Andere informatie en diensten van de overheid: 
www.belgium.be 🡕

federal logo .be
Logo FOD-SPF Economie
federal logo .be

2022 in 20 realisaties

ㅤㅤJaarverslag van de FOD Economie

Woord van de voorzitter

De FOD Economie bouwt aan de economie van morgen door de markt te omkaderen, de consumenten te beschermen en de ondernemingen, in het bijzonder de kmo’s, te ondersteunen. De FOD Economie neemt daarbij een centrale rol op als facilitator in het economische landschap en staat mee in voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het economische beleid en de energietransitie.

In het jaarverslag 2022 presenteren we 20 verwezenlijkingen van de FOD Economie van het voorbije jaar. Op die manier illustreren we hoe we de hefbomen uit ons strategisch plan inzetten in onze dagelijkse activiteiten en hoe we invulling geven aan onze strategische accenten. Lees meer

Séverine Waterbley

Voorzitter van het Directiecomitéㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Strategisch accent: digitalisering

Digitalisering heeft een sleutelrol in het te voeren beleid de komende jaren. De samenleving wordt meer en meer digitaal. Informatie en processen worden gedigitaliseerd door het inzetten van nieuwe technologieën en met het oog op vereenvoudiging. Dit geldt zowel voor consumenten, ondernemingen als voor de overheidssector.

Meer vrouwen in de digitale wereld

In België zijn weinig vrouwen actief in de digitale sector. Daarom zet de FOD Economie elk jaar zijn schouders onder de nationale en sectoroverschrijdende strategie “Women in digital”, die de sector aantrekkelijker wil maken voor vrouwen.

Lees meer

Kruispuntbank van Ondernemingen bevraagt gebruikers

person consulting BCE on laptop

De Kruispuntbank van Ondernemingen gaat regelmatig in dialoog met haar belangrijkste gebruikers om hun prioritaire behoeften over de datakwaliteit te kennen.


Hoe scoort België op digitalisering?

ICT barometer visual

België verliest 4 plaatsen op de Europese ranglijst van kernprestaties van de digitale economie en samenleving. Nochtans doen onze ondernemingen het goed. Dat blijkt uit de 11e editie van de Barometer van de informatiemaatschappij van de FOD Economie, die de aandachtspunten voor ons land belicht.


E-commerce: hoe herkent u een betrouwbare webshop?

Online kopen is snel en gemakkelijk. Maar hoe weet u of de webshop betrouwbaar en veilig is? Om u daarbij te helpen, reikt de FOD Economie enkele tips aan om veilig te shoppen en frauduleuze websites te ontmaskeren.


Statbel levert microdata voor onderzoek

statbel_microdata_illustration

Wetenschappelijk onderzoek staat of valt bij goede cijfers en statistieken. De Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium van de FOD Economie (Statbel) levert dagelijks microdata aan academici uit uiteenlopende onderzoeksinstellingen. Aan die datalevering zijn wel strikte voorwaarden gekoppeld over de doelstelling van het onderzoek en de verwerking van de gegevens.


Een website voor kunstwerken die tijdens WO II verloren gingen

Looted_art_visual

Talrijke kunstwerken die tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren gingen, zijn vandaag nog niet teruggevonden. Op basis van de aangifteformulieren uit die tijd en het gedigitaliseerde beeldmateriaal heeft de FOD Economie een databank en een website gemaakt om die informatie te visualiseren en de zoektocht vooruit te helpen.

Strategisch accent: duurzaamheid

Door de toenemende druk op de natuurlijke hulpbronnen en de biodiversiteit, de milieu-impact en klimaatverandering en het strategisch economische belang ervan, vormt ook de groene transitie een belangrijke pijler in het Plan voor Herstel en Veerkracht.
De FOD Economie verruimt de scope tot duurzaamheid.

Een universele bankdienst voor wie digitaal niet mee is

De digitalisering van bankdiensten maakt stilaan onlosmakelijk deel uit van onze consumptiegewoonten. Maar de meest kwetsbare consumenten, die niet over de juiste apparatuur, ondersteuning of kennis beschikken, kunnen moeilijkheden ondervinden bij het beheren van hun geld. De universele bankdienst wil daarop een antwoord bieden.

Lees meer

Tweedehandsverkoop: strijd tegen oplichting

second-hand-fraud

Volgens de beginselen van de circulaire economie moeten consumenten hun producten zoveel mogelijk laten hergebruiken. De Economische Inspectie van de FOD Economie ontvangt steeds meer meldingen van pogingen tot oplichting bij aankopen via tweedehandsplatformen. Volg onze tips om niet in de val te lopen.


Regeringsmaatregelen om hoge energieprijzen op te vangen

In 2022 kende België een hoge inflatie, vooral in de energiesector. De regering nam talrijke maatregelen om de koopkracht te ondersteunen en de meest kwetsbare doelgroepen te helpen de stijgende prijzen op te vangen: een verwarmingspremie en -toelage, uitgebreid sociaal tarief, basispakket voor gas en elektriciteit ... De FOD Economie stond centraal in het beheer van al die dossiers.


Voorverpakte producten: de juiste prijs voor de juiste hoeveelheid

pre-packaged-products

Verpakt u op voorhand producten bestemd voor de verkoop aan uw klanten? Wat zijn uw verplichtingen, onder meer voor de juiste etikettering van het gewicht? De dienst Metrologie van de FOD Economie informeert daarover in een brochure.

Strategisch accent: veiligheid

Een veranderende economie vraagt ook van de FOD Economie dat er toegezien wordt op de veiligheid van de economische spelers. Onze economie transformeert meer en meer richting een data en informatie-economie. Het is daarbij ook belangrijk dat er op een veilige manier en met oog voor de normen die van toepassing zijn, wordt omgesprongen met gegevens.

Oorlog in Oekraïne: een risico op aardgastekort?

Geen zorgen, er dreigt geen tekort. Maar, beter voorkomen dan genezen, zo luidt het spreekwoord. Het conflict tussen Rusland en Oekraïne bracht de Algemene Directie Energie van de FOD Economie ertoe haar crisisplannen te verfijnen in het geval de aardgasbevoorrading van ons land in het gedrang komt.

Lees meer

Consumentenbescherming: de FOD Economie controleert en adviseert

Consumer-security-image

Elk jaar voert de FOD Economie heel wat controlecampagnes uit op de veiligheid van non-foodproducten. De FOD geeft ook aanbevelingen over het veilige gebruik van producten en de uitvoering van diensten.


Als de zonnebloemolie op geraakt

affiche-ingredienten

De Russische inval in Oekraïne leidde tot een moeilijke bevoorrading van bepaalde grondstoffen, zoals zonnebloemproducten. Daardoor moesten sommige producenten van voedingsmiddelen de samenstelling van hun producten wijzigen. Ook de etikettering van de producten moest aangepast worden en de consument moest geïnformeerd worden.


Kmo’s evalueren en verbeteren hun cyberveiligheid

Na de ontwikkeling van de Cyberscan, gericht op alle ondernemingen, legde de FOD Economie in 2022 de nadruk op de cyberveiligheid van kmo’s, met een eenvoudige zelfevaluatietool die afgestemd is op kmo’s. Weet u niet hoe u de IT-beveiliging van uw onderneming kunt verbeteren? Doe de Quickscan.

Strategisch accent:
concurrentievermogen en toekomstgerichte blik

De COVID-19-crisis heeft eens te meer aangetoond dat de toenemende macht van de opkomende landen en de aanhoudende race met andere geavanceerde economieën, ingebed in een wereldeconomie, België nopen om te blijven werken aan de structurele hefbomen van zijn concurrentievermogen om zijn binnenlandse marktaandeel en zijn exportprestaties veilig te stellen en te verbeteren.

Let’s pay digital: kies hoe u betaalt

Sinds 1 juli 2022 moeten alle ondernemingen, ongeacht hun omvang, consumenten ten minste één elektronisch betaalsysteem aanbieden. Dat beantwoordt aan de verwachtingen over betaalmiddelen van de meeste consumenten, zonder daarom cash geld te bannen.

Lees meer

Statbel doorgelicht in zesjaarlijkse peer review

statbel_peer-review

Iedereen toegang geven tot statistieken en gegevens over Europa die zowel kwaliteitsvol, betrouwbaar, vergelijkbaar als geloofwaardig zijn: dat is de doelstelling van openbare statistiekinstellingen. Om na te gaan of ze de kwaliteitsrichtlijnen opvolgt, wordt Statbel om de zes jaar beoordeeld via een audit of peer review.


Create-Protect-Benefit: het Benelux-platform voor intellectuele eigendomsrechten

Volgens een Europese enquête beschikt bijna 90 % van de ondernemers niet over geregistreerde intellectuele eigendomsrechten. Daarom hebben de FOD Economie en enkele andere overheidsorganisaties een nieuw digitaal platform opgericht. Dat informeert ondernemingen in de Benelux over het belang en de meerwaarde van intellectuele eigendom.


Strijd tegen oneerlijke praktijken in de agrovoedingssector

brochure-sta-sterker-in-je-botten

Te late betalingen, contractwijzigingen met terugwerkende kracht ... de voedselvoorzieningsketen krijgt vaak te maken met oneerlijke handelspraktijken. Dankzij een nieuwe wet kunnen landbouwers en andere leveranciers zich nu beter verdedigen tegen eenzijdig misbruik door grote marktspelers, in een evenwichtig agrovoedingssysteem.


Boordtabel van het concurrentievermogen

illustratie-boordtabel-concurrentievermogen

België behield in 2021 zijn marktaandeel in de export en presteerde goed op het gebied van innovatie en digitalisering. De bleek uit de Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie, die verscheen in 2022. De hoge vlucht van de grondstof- en energieprijzen had echter negatieve gevolgen voor onze ondernemingen.


Richtlijnen voor online contentcreators en influencers

influencers-image

Contentcreators of influencers worden steeds vaker gevraagd om een merk, een product of een dienst te promoten bij hun volgers. Maar voor die volgers is het niet altijd duidelijk dat het gaat om betaalde reclameboodschappen. De FOD Economie heeft de regels daarover verduidelijkt.

De FOD Economie in cijfers

Mannen en vrouwen tot uw dienst

Office Atrium

Om een kwalitatief hoogstaande dienstverlening te blijven garanderen, waakte de FOD Economie over het welzijn van zijn personeel en wierf nieuwe talenten aan. Op die manier boden we het hoofd aan de aanzienlijke toename van de werklast door de verwerking van tienduizenden aanvragen van energiepremies.

Lees meer

In dialoog met onze gesprekspartners

De FOD Economie staat voortdurend in contact met zijn talrijke gesprekspartners (ondernemingen, burgers, politieke overheden ...). Hier volgt een overzicht van de omvang van die contacten.

14.960.726

geregistreerde bezoeken op onze website www.economie.fgov.be

351.724

telefoonoproepen, e-mails, internetformulieren en faxen behandeld door ons Contact Center, waarvan 288.374 betrekking hadden op de energiepremies

71.531

volgers op onze socialemediakanalen Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram

4.978

berichten verspreid via onze sociale media

1.219

behandelde parlementaire vragen

850

verwerkte klachten over de kwaliteit van onze dienstverlening (57 gegrond)


Kruispuntbank van Ondernemingen

De Kruispuntbank van Ondernemingen is een databank van de FOD Economie die alle basisgegevens bevat van de geregistreerde entiteiten en hun vestigingseenheden. Ze heeft een tweeledig doel: de overheidsdiensten efficiënter maken en de administratieve procedures voor ondernemingen vereenvoudigen.

KBO-cijfers 2022
Lees meer

Budget 2022

Overzicht van de financiële middelen van de FOD Economie en hun voornaamste bestemmingen.

Ons contacteren

Het Contact Center is het enige contactpunt voor de FOD Economie.

Het is tot uw dienst elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Tel.: 0800 120 33

E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Volg ons op sociale media